Hotel Wellness&Spa Nowy Dwór w Świlczy

Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Podgórski-Migut prowadząca Hotel pod nazwą Hotel i Restauracja Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlcza 146 E, 36-072, tel. +48 17 856 09 90, e-mail: recepcja@hotelnowydwor.pl zwana dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z hotelem/przedsiębiorcą,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. realizacji działań marketingowych,
  4. badania satysfakcji klientów,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników hotelu (w tym monitoring wizyjny),
  6. komunikacji z klientami i kontrahentami,
  7. realizacji usług typu SPA,
  8. dostosowania usług hotelu do specyficznych wymagań gościa,
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. W przypadku otrzymania Pani/Pana danych od podmiotu trzeciego informujemy, iż będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, e-mail, pesel/numer dowody osobistego, numer rejestracyjny pojazdu; informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe pochodzą z podmiotu, z którym zawarła Pani/Pan umowę, której przedmiotem jest wykonywana przez nas usługa;
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. zgoda, w zakresie danych które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych i komunikacji z klientami i kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. wyraźna zgoda w przypadku przetwarzania danych o stanie zdrowia Gościa hotelu (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. prawnie uzasadniony interes hotelu w zakresie badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizatorzy usług informatycznych, biuro rachunkowe oraz firmy, organy i instytucje, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania, np. firmy transportowe, 
  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia umowy z Administratorem i/lub przedawnienia roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu hotelu będą przechowywane przez okres 14 dni, natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu;
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

INFORMACJA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ KONTRAHENTÓW FIRMY.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Podgórski-Migut prowadząca Hotel pod nazwą Hotel i Restauracja Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlcza 146 E, 36-072,
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Recepcją Hotelu
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
  2. firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa pkt. 3.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa::
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  4. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie, uprzejmie informuję, iż teren firmy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w recepcji Hotelu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – FACEBOOK.

 1. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Podgórski-Migut prowadząca Hotel pod nazwą Hotel i Restauracja Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlcza 146 E, 36-072,
 2. Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin Facebooka a firma Jolanta Podgórski-Migut prowadząca Hotel pod nazwą Hotel i Restauracja Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlcza 146 E, 36-072, administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku z zamieszczonymi przez nas informacjami (w celu promocji naszej działalności i prowadzenia działań marketingowych).
 3. Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebooka, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;
  2. umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
  3. prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku realizacji działań promocyjnych.
 5. Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook przechowywane są na zasadach określonych odrębnym regulaminem Facebooka.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem Facebook są w pełni dobrowolne.
 8. Klauzula dotycząca osób do kontaktu i przedstawicieli kontrahentów.

OBSZAR MONITOROWANY

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Hotel i Restauracja Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlczy 146 E, 36-072.
 2. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 14 dni od daty nagrania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy zapewniające zewnętrzne usługi ochrony mienia i obsługi monitoringu
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego